ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย MALAYSIA -GENTING-MALACCA-SINGAPORE

จำนวนการเข้าขม 20 ครั้ง
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย MALAYSIA -GENTING-MALACCA-SINGAPORE
รหัสทัวร์
038-3488
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

 • เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
 •  เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
 •  ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
 •  เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ

แผนการเดินทาง

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

08.35 น.  เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย เที่ยวบินที่ AK891  

11.50 น.   เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ

นำท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.)

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า ดังนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วยเพื่อเตรียมนำของส่วนตัวที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืนกรณีพัก FIRST WORLD เท่านั้น)  นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)

เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท  

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก  นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนำท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา

นำท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร

นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ

นำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และกระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรม

นำชมเมืองมะละกา จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้าชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รับการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะนำส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพื่อเดินทางสู่ สิงคโปร์

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

***(อิสระ อาหารเที่ยงและเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและช้อปปิ้ง)***

จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำ(ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)

20.00  ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ CHINATOWN นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

***(อิสระ อาหารเที่ยงและเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)***

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

หากมีเวลาท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

22.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD352

00.10 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 6618,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
07 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 6619,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 6618,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 6618,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6618,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 6617,999 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
 • Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
 • Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
รหัส 038-3488 ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย MALAYSIA -GENTING-MALACCA-SINGAPORE
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://atubontravel.com/tour.php?tour_id=372

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/012/038-3488.pdf

สนใจติดต่อ At Ubon Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 51/00698
โทร 086-342-0552
LINE ID @atubontravel
อีเมล TYTS-UBP@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
At Ubon Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 51/00698

13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา