ทัวร์ญี่ปุ่น ไทเป ไทจง หนานโถ่

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ไทเป ไทจง หนานโถ่
รหัสทัวร์
090-6043
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
CHINA AIRLINE (CI)

ไฮไลท์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง –วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ร้านพายสัปปะรด
  • ซีเหมินติง - ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ถนนโบรารณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 

แผนการเดินทาง

08.00   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์  สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

11.00  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

15:40   ถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม (พระถังซำจั๊ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากวัดเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิ ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้ 

นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้  จากนั้นนำท่านแวะชิมชาอู่หลง ชาที่ขึ้นชื่อของทางไต้หวัน จากนั้นนำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไทเป นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ท่าเรือประมงเจิ้งปิง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิง เป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลัง ถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน

สมควรแก่เวลานำท่าน สัมผัสบรรยากาศ ถนนโบรารณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือก

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตาราง กิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน                

นำท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตว้านหัว กรุงไทเป ไต้หวัน สร้างขึ้นโดยผู้ที่อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิมและม่าจ้อโป๋ เป็นวัดมหายาน รวมถึงลัทธิเต๋า เช่นกัน ซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษของศาลเจ้าแบบไต้หวัน วัด หลงซาน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร  เมนูชาบู   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึก ไทเป 101  Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร ด้านบนมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น 89 และสามารถขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ ( ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น 89 )

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

13:35   ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI835

16:20  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 6623,900 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6623,900 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6623,900 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6623,900 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
23,900 บาท
รหัส 090-6043 ทัวร์ญี่ปุ่น ไทเป ไทจง หนานโถ่
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย CHINA AIRLINE (CI)
ดูเพิ่มเติม https://atubontravel.com/tour.php?tour_id=2514

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/012/090-6043.pdf

สนใจติดต่อ At Ubon Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 51/00698
โทร 086-342-0552
LINE ID @atubontravel
อีเมล TYTS-UBP@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
At Ubon Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 51/00698

13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา