บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์ตุรกี “มหัศจรรย์ตุรกี ทิวลิป” บินภายใน 2 ครั้ง 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี “มหัศจรรย์ตุรกี ทิวลิป” บินภายใน 2 ครั้ง 8 วัน 5 คืน
36,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน
 • นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย 
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส
 • ชมสวนดอกทิวลิป Emirgan Park
 • พักโรงแรมถ้ำคัปปาโดเกีย
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • วิหารเซนต์โชเฟีย

ATU-063-177

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 19.30

  พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 21.45

  ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65

วันที่ 2
 • 04.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี

 • 06.35

  ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเที่ยวบินที่ TK2006

 • 08.00

  เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และชิม TURKISH ICE CREAM MADO ชมหุบเขานกพิราบ Pigeon Valley ได้ชื่อนี้มาจากบ้านนกพิราบที่สลักเข้าไปในหิน ชม บ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำของชาวคัปปาโดเกีย (Local cave house) ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง”Belly Danceเป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นชมนครใต้ดินไคมัคลึ(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองคอนย่า ระหว่างทาง แวะชมสถานีคาราวาน (Caravanserai) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านชม ปามุคคาเล (PAMUKKALE) 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) นำท่านชม โรงงานผลิตเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ได้มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก 

  เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส Adnan Menderes Airport

 • 18.05

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก โดยเที่ยวบินที่ TK2329

 • 19.20
 • เย็น

  เพื่อความสะดวกรับประทานอาหารเย็นแบบ BOX SET

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้ำเงิน 

  ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) เป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา 

 • บ่าย

  ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ
  ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย  ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สวนอิเมอร์แกนด์ (Emirgan Park) สวนดอกไม้ทิวลิปขนาดใหญ่ในนครอิสตันบูล ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  หลังอาหารเย็น  นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน สนามบินแห่งใหม่ของกรุงอิสตันบูล มีสินค้าปลอดภาษี และสินค้าแบรนด์เนม อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, RRADA, HERMES และอื่นอื่นอีกมากมาย

วันที่ 8
 • 01.25

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK68       

 • 15.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ IST-NAV อิสตันบูล-เนฟเซไฮ และ ADB-IST อาดานา-อิสตันบูล
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน)

 1. กรณียกเลิก

3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ