บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์บาห์เรน ตุรกี เที่ยวฟิน บาร์เรน ตุรกี ดินแดนสองทวีป 9วัน 7คืน

ทัวร์บาห์เรน ตุรกี เที่ยวฟิน บาร์เรน ตุรกี ดินแดนสองทวีป 9วัน 7คืน
30,990฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Gulf Air
สายการบิน

-อิสตันบูล
-คัปปาเกีย
-ปามุกคาเล่
-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ปราสาทปุยฝ้าย
-นครใต้ดินแห่งคัปปาโดเกีย
-เมืองโบราณเอเฟซุส

ATU-152-129

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 18.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินกัลฟ์แอร์

 • 20.50

  ออกเดินทางสู่ บาห์เรน  โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF151

วันที่ 2
 • 00.30

  ถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

 • 01.15

  ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF045

 • 05.45

  ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  เดินทางสู่ บูร์ซา

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ชม สุเหร่าสีเขียว

  เดินทางสู่ ตลาดผ้าไหมบูร์ซา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส

  ชม ห้องสมุดเซลซุส

  ชมบ้านของพระแม่มารี

  ชมโรงงานหนังชั้นนำ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ ปามุคคาเล่

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ชม ปราสาทปุยฝ้าย

  ชม นครโบราณเฮียราโปลิส

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ คอนย่า

  ชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ

  เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย

  ชม โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ชม ระบำหน้าท้อง

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  เดินทางสู่ นครใต้ดินไคมัคลี

  เดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่

  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

  ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา  โบสถ์มังกร  และ โบสถ์แอปเปิ้ล

  เดินทางสู่ กรุงอังการา

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  เดินทางสู่ อิสตันบูล

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

  ชม พระราชวังทอปกาปึ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  เดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

  ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน 

  ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

  พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ชม อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

  พระราชวังโดลมาบาเช

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ได้เวลาอันสมควร  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล

วันที่ 8
 • 00.35

  ออกเดินทางสู่ บาห์เรน  โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF046

 • 10.40

  ถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

  ชม มัสยิดเอลฟาเตห์

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ป้อมปราการบาห์เรน

  ชม ประตูสู่บาห์เรน

  ตลาดพื้นเมืองมานามา

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9
 • -

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน

 • 09.05

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF150

 • 19.35

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 80 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ