บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ทางเดินกระจก 4วัน 3คืน

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ทางเดินกระจก 4วัน 3คืน
9,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

-ซากโบสถ์เซนต์ปอล
-จตุรัสเซนาโด้
-วัดอาม่า
-เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
-เดอะปารีเชียน มาเก๊า
-ถนนคู่รัก
-วัดผู่โถว
-ห้างสรรพสินค้าหัวฟา
-เมืองชิงหยวน
-วัดซิงฟูหลง
-ยอดเขาหวงถึงเซี่ย
-เมืองจูไห่
-เมืองมาเก๊า

ATU-109-076

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 03.30

  -คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน Air Asia

 • 06.45

  -ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า โดยสายการบิน Air Asia 

 • 10.20

  นำท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล

  นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย แวะ ร้านขายของฝาก

  นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก

  นำท่านเดินทางสู่ เดอะเวนีเชียน มาเก๊า

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่

 • ค่ำ

  -รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2
 • เช้า

  -บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  -นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก

  -นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว

  -

 • กลางวัน

  -บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  -นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ

  -นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าหัวฟา

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป่าฮื้อและไวน์แดง

วันที่ 3
 • เช้า

  -บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  -หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิงหยวน

 • กลางวัน

  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  - นำท่านเดินทางสู่ วัดซิงฟูหลง

  นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาหวงถึงเซี่ย

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่

  นำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า

 • 22.40

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD787

 • 00.30+1

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 144
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทำการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วันทำการ) 3,150 บาท โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 •  

โปรแกรมทัวร์แนะนำ