บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOSSOM LOVER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOSSOM LOVER 5วัน 3คืน
19,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-PARADISE CITY
-ปั่นเรลไบค์
-เกาะนามิ
-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
-วัดชินฮึงซา
-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์
-สวนโซลแกรนด์ปาร์ค
-เมืองโซล
-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
-พระราชวังชางด็อกกุง
-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
-ภูเขานัมซาน
-หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
-ดิวตี้ ฟรี
-ย่านเมียงดง
-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
-โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
-ย่านฮงแด
-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
-ร้านละลายเงินวอน

ATU-109-069

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS

 • 23.30

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656

วันที่ 2
 • 06.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

  PARADISE CITY

  ปั่นเรลไบค์

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

  เกาะนามิ

 • ค่ำ

  บริการอาหาร

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหาร

  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน

  วัดชินฮึงซา

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

  เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์

  ซากุระ สวนโซลแกรนด์ปาร์ค  

  เมืองโซล 

 • ค่ำ

  บริการอาหาร

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหาร

  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล

  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี

  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง

  พระราชวังชางด็อกกุง

  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

  ภูเขานัมซาน

  หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์

  ดิวตี้ ฟรี

  อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหาร

  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี

  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส

  ย่านฮงแด  

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ

  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

  เมืองอินชอน

  ร้านละลายเงินวอน

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 • 21.25

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG655

 • 01.20+1

  เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี
ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องแวะชม
จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 100
USD / ท่าน / ร้าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ