บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์ตุรกี TURKEY AWESOME 8วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY AWESOME 8วัน 6คืน
32,999฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน

-นครใต้ดิน
-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
-หุบเขาอุซิซาร์
-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
-ปราสาทปุยฝ้าย
-ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-วิหารอะโครโปลิส
-วิหารโอลิมเปียน เซอุส
-โรงละครอะโครโปลิส
-วิหารเอสคิเปียน
-พระราชวังโดลมาบาห์เช
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-สุเหร่าสีน้ำเงิน
-ฮิปโปโดรม
-วิหารฮาเจีย โซเฟีย
-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

ATU-109-064

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 06.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE

 • 09.20

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 059  

 • 16.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • 18.05

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 2014

 • 19.45

  เดินทางถึง  ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี

  เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ นครใต้ดิน

  เดินทางสู่ เมืองเกอราเม่

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์

  เดินทางสู่ โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค  และ โรงงานเครื่องประดับ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

  ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองคอนย่า

  ชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี

  เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง

  เดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองทรอย

  ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม

  วิหารอะโครโปลิส

  วิหารโอลิมเปียน เซอุส

  ชม โรงละครอะโครโปลิส

  วิหารเอสคิเปียน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน

  เดินทางสู่ ฮิปโปโดรม

  ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • 18.35

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 058  

วันที่ 8
 • 07.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
  เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ