บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน
49,999฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-เนินเขาฟยัลกาทัน
-พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง
-มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
-โอเปร่า เฮ้าส์
-ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
-พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
-ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
-พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
-อุทยานฟรอกเนอร์
-ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
-ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท
-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
-ลิตเติ้ล เมอร์เมด
-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
-พระราชวังโรเซนเบิร์ก
-พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
-ถนนสตรอยก์เกท
-ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

ATU-061-015

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways

วันที่ 2
 • 01.10

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG960

 • 07.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

  เดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม  เมืองหลวงใหญ่แสนสวย

  เดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน  เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์ม

  ผ่านชม สถานที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง , มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม และ โอเปร่า เฮ้าส์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม  ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1923

  ชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน  เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงาม

  ผ่านชม พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด เมืองสวยงามเล็กๆ

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด , จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด , ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด  และ สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์  ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน  สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

  เดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท  เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งนัดพบปะ

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง  พาหนะสำคัญของเหล่านักรบไวกิ้ง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสำราญ เพื่อ ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

 • .

  เดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมาร์ก  ผ่านน่านน้ำสแกนดิเนเวีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

 • .

  เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก

  เดินทางสู่ น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน  เป็นน้ำพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา

  เดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน 

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เข้าชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน  เป็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์ก

  เดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท  ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

 • 14.25

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG951

วันที่ 8
 • 06.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง 
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 6 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 48 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ