บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี - หนองคาย – เลย แชะ ชิลล์ วิวโขง โยง 3 สกายวอร์ค 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี - หนองคาย – เลย แชะ ชิลล์ วิวโขง โยง 3 สกายวอร์ค  4 วัน 3 คืน
4,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

อุดรธานี – คำชะโนด – วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน – Sky Walk เชียงคาน
แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม - ของฝากขอนแก่น

ATU-152-164

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – อุดรธานี
 • 17.00

  คณะพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ณ จุดนัดพบ พร้อมมีบริการแจกเครื่องดื่มเย็นเพื่อให้ท่านรู้สึกสดชื่นก่อนออกเดินทาง

 • 18.00

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระดับมาตรฐานสากล มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อตลอดการเดินทาง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำแบบกล่อง

วันที่ 2 อุดรธานี – คำชะโนด – วัดหินหมากเป้ง - วัดผาตากเสื้อ
 • 06.00

  คณะเดินทางถึง ณ  จ.อุดรธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมน่าข่าบุรี คณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์  คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มี บนพื้นที่ราว 20 ไร่ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำคณะไหว้ เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี   ที่ วัดหินหมากเป้ง ในบรรยากาศสงบร่มรื่นริมฝั่งแม่น้ำโขงหรือ ชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ และชม SKY WALK สกายวอล์ค แห่งที่สอง ของจังหวัดหนองคายก่อนเดินทางชม วัดผาตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตรพร้อมกับสัมผัสกับ “ สกาย วอร์ค ” กระจกใสที่แรกของประเทศไทย เป็นจุดชมวิวที่  ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง และเมืองสังข์ทอง ประเทศลาว

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดป่าภูก้อน – Sky Walk เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ทุกท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน  จ.อุดรธานี อารามพิทักษ์ผืนป่า พลังศรัทธาแห่งสีเขียว วัดป่าภูก้อน คือ 1 ใน  10 ของสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ที่คุณต้องออกไปสัมผัสสักครั้ง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่  อ.เชียงคาน คณะเดินทางถึงลานจอดรถบ้านท่าดีหมี (เปลี่ยนใช้รถท้องถิ่น) สู่สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่    ของจังหวัดเลย ที่สร้างบนภูเขาสูงติดแม่น้ำโขง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ แก่งคุดคู้  จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเชียงคานถึงแก่งคุดคู้ อิสระ Check In @ ถนนคนเดินเชียงคาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านในย่านชุมชนเก่าแก่ของชาวเชียงคาน

 • ค่ำ

  รับประทานกันตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเชียงคาน

วันที่ 4 รับประทานกันตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเชียงคาน
 • 05.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานปลุกท่านต้อนเช้า ตื่นแต่เช้าตรู่ นำทุกท่านร่วมกัน ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อม กับชาวเชียงคานเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านเดินเล่นตลาดยามเช้าที่ ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านเชียงคาน พร้อมเลือกซื้อของฝากทางบ้าน

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม คณะเดินทางสู่ อ.หนองหิน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ สวนหินผางาม   หรือ  คุนหมิงเมืองเลย โดยการเดินชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูปเต่ากำลังลงจากเขา,  รูปนกอินทรีย์ , รูปเจดีย์  และอาจมองเห็นเป็นลักษณะอื่นได้ตามที่ท่านจินตนาการ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองขอนแก่น ณ ส.ขอนแก่น ก่อนนำท่านเดินทางต่อ ผ่านขอนแก่น ถึง นครราชสีมา แวะให้ท่านหาอาหารรับประทานอิสระตามอัธยาศัย

 • 23.00

  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ กรุงเทพ - อุดรธานี - หนองคาย - เลย ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 6. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 7. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ