บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สายมูมีโปร! บินขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ สายมูมีโปร! บินขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง

ATU-037-123

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร
 • 08.30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Viet Jet Air) ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 11.05

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ330

 • 12.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการ VIP นำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมชื่อ “วัดคงคาล้อม” นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนคร

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 2 วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร จากนั้น เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

 • 12.50

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ331

 • 14.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ