บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

แซบเด้อ..ณ.อุบล 2วัน 1คืน

แซบเด้อ..ณ.อุบล 2วัน 1คืน
2,388฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

-วัดหนองป่าพง -พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน -วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว -อุทยานแห่งชาติผาแต้ม -เสาเฉลียง -วัดถ้ำวังผาพญานาคราช -วัดถ้ำคูหาสวรรค์ -แวะซื้อของฝากของดีเมืองอุบล -เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์ -2 คนออกเดินทาง

ATU-315-058

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดหนองป่าพง – พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 • เช้า

  คณะท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ศาลหลักเมือง

  นำท่านเดินทางสู่ วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น สำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สร้างโดย หลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถระ หลวงพ่อชา สุภทโท เดิมชื่อ ชา ช่วงโชติ เกิดที่บ้านจิกก่อ ต.ธาตุ
  อ.วารินชำรา เป็นผู้มีจิตฝึกใฝ่ในธรรมตั้งแต่เด็ก ศึกษาปริยัติธรรมและ วิปัสสนาจากหลายสำนัก ท้ายสุดเดินทาง จารึกไปพบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดหนองผือนาใน อ.พรรฌานิคม จ.สกลนคร เกิดความศรัทธาเลื่อมใส และ ยึดถือแนวปฏิบัติ หลวงพ่อชาได้ทดลองปฏิบัติภาวนาในสถานวิเวกต่างๆ อาทิ ป่าช้า ป่าดงดิบ รวมระยะเวลาการออก ธุดงค์เป็นเวลา 8 ปี (พ.ศ.2489 - 2497 ) ในปีพ.ศ. 2497 วัดหนองป่าพงเป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่งใน ประเทศไทย และอีกหลายแห่งในยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา หลวงพ่อชาเป็นตัวอย่าง ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน ผู้ผลิตและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียง เปิดบ้านให้ผู้มา เยือนได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ที่สืบสานอนุรักษ์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ้า โบราณที่สูงค่า กรรมวิธีการผลิต ผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำปุนและงานศิลปะด้านอื่นๆ อีกมากมาย

 • เย็น

  นำคณะท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่เรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำคณะท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำวังผาพญานาคราช – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – แวะซื้อของฝากของดีเมืองอุบล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำคณะท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศแนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขต ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน รอบแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นหน้าผาสูงชัน ผาแต้มเป็นพื้นที่ที่ใช้อ้างอิงเวลาที่ พระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทย

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ เสาเฉลียง เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและ
  กัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลา
  ชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นหินที่วางตัวอยู่ในแนวราบหรือเกือบราบและในแต่ละชั้นมีส่วนประกอบของแร่ที่แตกต่างกัน จึง ทำให้มีความแข็งและทนทานที่ไม่เหมือนกัน ประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำคณะท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำวังผาพญานาคราช วัดแห่งนี้แต่ก่อนเป็นถ้ำของพญานาคราชซึ่งถูกหินถล่มทับปากถ้ำ มานานหลายสิบปี และด้วยความที่พื้นที่โดยรอบนั้นติดกับแอ่งน้ำใหญ่ที่มองดูคล้ายที่อยู่ของพญานาค ใครที่ได้ไปเยือนจะรู้สึกได้ถึงมนต์ขลังของบ่อน้ำแห่งนี้ ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันร่วมสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียร ไว้บริเวณหน้าวัด ให้สักการะกราบไหว้บูชา โดยเชื่อกันว่าใครที่ได้มาบูชาพญานาค 7 เศียรที่หน้าวัดถ้ำวังผาพญานาคราชแห่งนี้ จะได้โชคได้ลาภกลับไป ทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมแห่งความศรทัธาของชาวบ้านไปโดยปริยาย

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดจะมีรูปปั้น หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ประดิษฐานอยู่ด้านบนซุ้มประตูทางเข้าวัด ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถ มองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

  จากนั้นพาท่านแวะซื้อของฝาก ของขึ้นชื่อของเมืองอุบล

เงื่อนไข

- ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม ( พัก 2 ท่าน/ห้อง)
- ค่ารถรับ-ส่ง และคนขับ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- ค่าน้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน
- ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุเดินทาง) วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรเลขค่าซักรีด
- ค่ามินิบาร์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่าไกด์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7%
และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• การไม่เที่ยวตามรายการไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปได้ในลักษณะเหมาจ่าย
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ