บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ม่วนคัก..ฮักอุบล 2 วัน 1คืน

ม่วนคัก..ฮักอุบล 2 วัน 1คืน
2,388฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

-วัดพระธาตุหนองบัว

-คุ้มจันทร์หอม

-วัดถ้ำคูหาสวรรค์

-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

-เสาเฉลียง

-สามพันโบก

-แวะซื้อของฝากของดีเมืองอุบล

 

-เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์

-2 คนออกเดินทาง

ATU-315-057

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดพระธาตุหนองบัว – คุ้มจันทร์หอม – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 • เช้า

  คณะท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ศาลหลักเมือง จ.อุบลราชธานี


  นำคณะท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรม ที่งดงามและน่าสนใจ นำท่านชมและสักการะ“ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะและสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์องค์ปัจจุบันครอบองค์พระธาตุเดิมไว้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร

 • บ่าย

  นำคณะท่านเดินทางสู่ คุ้มจันทร์หอม ร้านกาแฟที่มีบรรยากาศสุดแสนสบาย นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการเดินทางที่ดีแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดแสดงผ้าไหมและวิธีการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของอีสานใต้ ซึ่งหากผู้เยี่ยมชมอยากได้ติดไม้ติดมือกลับสักผืนทางร้านก็มีจำหน่ายเช่นกัน

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดจะมีรูปปั้น หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ประดิษฐานอยู่ด้านบนซุ้มประตูทางเข้าวัด ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่เรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำคณะท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – เสาเฉลียง – สามพันโบก – แวะซื้อของฝากของดีเมืองอุบล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำคณะท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศแนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขต ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน รอบแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นหน้าผาสูงชัน ผาแต้มเป็นพื้นที่ที่ใช้อ้างอิงเวลาที่ พระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทย

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ เสาเฉลียง เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและ
  กัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลา
  ชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นหินที่วางตัวอยู่ในแนวราบหรือเกือบราบและในแต่ละชั้นมีส่วนประกอบของแร่ที่แตกต่างกัน จึง ทำให้มีความแข็งและทนทานที่ไม่เหมือนกัน ประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้น นำคณะท่านเดินทางสู่ สามพันโบก ตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงในเขตพื้นที่บ้านโป่งเป้า บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำโขงในช่วงที่น้ำลด มีลักษณะเป็นแอ่งน้อยใหญ่ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของแรงน้ำวน เมื่อนับดูแล้วมีจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง และคำว่า "แอ่ง" ในภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า "โบก" จึงเป็นที่มาของคำว่า สามพันโบก

  จากนั้น พาท่านแวะซื้อของฝาก ของขึ้นชื่อของเมืองอุบล

เงื่อนไข

- ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม ( พัก 2 ท่าน/ห้อง)
- ค่ารถรับ-ส่ง และคนขับ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- ค่าน้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน
- ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุเดินทาง) วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรเลขค่าซักรีด
- ค่ามินิบาร์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่าไกด์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7%
และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• การไม่เที่ยวตามรายการไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปได้ในลักษณะเหมาจ่าย
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ