บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

UBON ONE DAY TRIP

UBON ONE DAY TRIP
988฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
-เสาเฉลียง
-วัดถ้ำคูหาสวรรค์
-วัดหนองป่าพง

-เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์
-2 คนออกเดินทาง

ATU-315-056

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – วัดหนองป่าพง
 • เช้า

  นำรถไปรับท่าน ณ จุดนัดพบศาลหลักเมือง จ.อุบลราชธานี

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ หรือ 340 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงต่ำสลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล แนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตโดยตลอดความยาว ประมาณ 63 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน รอบแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นหน้าผาสูงชัน สิ่งที่ทำให้คนไทยที่ไม่ใช่เพียงนักท่องเที่ยวรู้จักกับผาแต้ม คือ การที่ผาแต้มเป็นพื้นที่ที่ใช้อ้างอิงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทย ดังจะได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในทุกเช้าอยู่เสมอว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นวัดจากผาชะนะได ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยาน จึงเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม

 • จากนั้น

  นำท่านชม เสาเฉลียง เป็นหินทรายยุคจูแรสซิก เกิดจากน้ำและกรวดที่ลมพัดพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายล้านปี หินที่มีความคงทนต่อการสึกกร่อนได้ดีกว่า จะยังคงเหลืออยู่และปรากฏเป็น เสาเฉลียง หรือ เสาหิน กระจายกันอยู่ทั่วบริเวณในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดจะมีรูปปั้นหลวงปู่คำคนิง จุลมณีประดิษฐานอยู่ด้านบนซุ้มประตูทางเข้าวัด ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา ณ วัดแห่งนี้มี "ฆ้อง" ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมติดธงประเทศอาเซียนด้วยลวดลายกนกลายไทยด้วยความสวยงาม ให้เป็นสัญลักษณ์ความรักความสามัคคีในกลุ่ม AEC บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

 • จากนั้น

  นำท่านเดินทางสู่ วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เป็นวัดที่องค์หลวงปู่ชา สุภัทโท ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2497 ซึ่งก่อนหน้านั้น องค์หลวงปู่ชาได้ธุดงค์ มาถึงบริเวณที่เรียกว่า “ดงป่าพง” ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อ ประมาณ 3 กิโลเมตร กับกลุ่มลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง ท่านได้ปักกลดเพื่อภาวนา ณ ที่แห่งนี้ หลังจากสำรวจบริเวณภายใน ได้พบกับหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีกอพงอยู่หนาแน่น สภาพเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วย หลังจากนั้นไม่นานองค์หลวงปู่ชาจึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็น วัดหนองป่าพง ที่พวกเราคุ้นเคยในปัจจุบัน ซึ่งองค์หลวงปู่ชาท่านได้พากเพียรสร้างให้เป็นวัดแห่งการปฏิบัติภาวนา อบรมจิตใจ เพื่อการดับทุกข์โดยแท้จริง ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยหลวงปู่ได้เน้นให้มีข้อวัตร และความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อยู่ในป่า และใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งกุฏิของพระและเณรจะตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร เพื่อความสงบเงียบในการปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง อีกทั้งองค์หลวงปู่ยังให้ความสำคัญมากกับข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ตามหลักธรรมวินัยและศีล 227 ข้อ ตลอดชีวิตขององค์หลวงปู่ชาเน้นการปฏิบัติให้ดู เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ พระ เณร และ ฆราวาส

เงื่อนไข

- ค่ารถรับ-ส่ง และคนขับ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- ค่าน้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน
- ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุเดินทาง) วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรเลขค่าซักรีด
- ค่ามินิบาร์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่าไกด์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7%
และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• การไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปได้ในลักษณะเหมาจ่าย
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ