บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด

At Ubon Travel...Best Trip..Best Experience

บริษัท แอทอุบลทราเวล จำกัด
13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
086-342-0552
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
TYTS-UBP@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 2 คืน
9,500฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต 
 • วัดพระทอง
 • เมืองเก่าภูเก็ต
 • วัดฉลอง
 • จุดชมวิวสามอ่าว
 • หาดไม้ขาว
 • แหลมพรหมเทพ
 • กระบี่ เกาะพีพี โดย Speed Boat
 • พระธาตุไชยา
ATU-140-026

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
 • 19.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต

 • 20.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต - วัดพระทอง - เมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - จุดชมวิวสามอ่าว - หาดไม้ขาว - แหลมพรหมเทพ
 • เช้า

  เดินทางถึง จังหวัดภูเก็ต แวะให้ท่านอิสระทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย บริการอาหารเช้า  ณ ร้านอาหาร
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระทอง นมัสการ องค์หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด
  (Unseen In Phuket) ตำนานอันเลื่องชื่อของภูเก็ต
  นำท่านออกเดินทางชมบรรยากาศอาคารภายใน ตัวเมืองภูเก็ต ส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้างขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกีส”

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม ว่ากันว่าใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต 
  นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวสามอ่าว แบบ “พระจันทร์เสี้ยว” เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี่ นำท่านเดินทางไปชม UNSEEN PHUKET นำท่านไปสัมผัสเครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิดที่ หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นั่นก็คือ แหลมพรหมเทพ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ภูเก็ต - กระบี่ เกาะพีพี โดย Speed Boat
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.30

  นำท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี
  เดินทางถึง เกาะพีพีเล แวะ อ่าวลิง (Monkey Bay) สนุกกับการว่ายน้ำชมปะการังและปลาที่สวยงามซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การดำน้ำ เดินทางไปชม อ่าวโละซามะ ซึ่งมีลัษณะคล้ายประตูและ ถ่ายภาพธรรมชาติ แวะชม อ่าวปิเละ ซึ่งที่นี้ท่านจะได้พบกับความอัศจรรย์ของสระน้ำที่สรรค์สร้างมาจากแหล่งธรรมชาติ พร้อมถ่ายภาพอันสวยงาม และชม ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้ำที่ได้รัการสัปทานในการเลี้ยงรังนกนางแอ่น เดินทางถึง เกาะพีพีดอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน หลังรับประทานอาหารมีเวลาเดินเล่นบนเกาะพีพีดอน

 • 13.30

  เดินทางไป เกาะไข่นอก ท่านสามารถเล่นน้ำหรือ ให้อาหารปลาได้ที่ชายหาด
  เกาะไข่นอก เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวและงดงามที่สุดเกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าเกาะเหมาะแก่การนอนอาบแดด มีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่ง บริเวณนี้ เป็นจุดที่ดีในการ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น (Snorkeling) ชมทัศนียภาพใต้ท้องทะเล
  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ภูเก็ต กลับสู่ที่พัก

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ ตั๋วเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมรถรับส่ง อาหาร

วันที่ 4 ภูเก็ต - พระธาตุไชยา - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตุไชยา

 • 12.30

  บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 • 23.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ