ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิน จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง – เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง