ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน

ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge of Peace
เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone
Anchiskhati church - อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan sharden street
วิหารซีโอนี - ชม โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี
ทะเลสาบ Jhinvali Lake – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี
เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค –

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง